Statuten

Statuten van de EATA (European Aquarium and Terrarium Association)

Inhoudelijk:
A Algemene bepalingen
B Lidmaatschap
C Structuren en organisatie
D Slotbepalingen

 

A  Algemene Bepalingen

Art. 1 Nam, statutaire zetel en boekjaar van EATA

 1. Die op 20. November. 2010 in Hambrücken (Duitsland) opgerichte belangengemeenschap draagt de Naam EATA (European Aquarium and Terrarium Association).
 2. Is gevestigd in Brussel.
 3. Het boekjaar is het kalenderjaar.

Art. 2 Doel en doelstellingen van de EATA

 1. Uitwisseling van informatie tussen de aangesloten Bonden / Verenigingen.
 2. Beïnvloeding van de opzet van wet - en regelgeving voor de dierhouderij op Europees niveau.
 3. Wederzijdse steun in vivaristische projecten (bijv. Programma's voor behoud van Fauna en Flora, Bijscholing)
 4. Het onderhouden van wetenschappelijke, economische en politieke contacten op Internationaal niveau.

Art. 3 Communicati

De EATA homepage dient als informatieplaform en is gekoppeld aan de websites van de aangesloten Bonden / Verenigingen.

B Lidmaatschap

Art. 4 Lidmaatschap

 1. De leden van EATA zijn doorgaans de nationale Bonden.
 2. Als er in een land om taalkundige of thematische redenen onafhankelijke nationale Bonden bestaan, kunnen alle leden van de EATA dat zijn .
 3. Als er in een land geen georganiseerde Bond bestaat, kunnen maximaal twee Verenigingen met elk een stemrecht voorlopig lid worden van EATA totdat een Nationale Bond is opgericht.
 4. Toelatingsprocedure:  De voorlopige toelating wordt gedaan door het bestuur. De definitieve toelating moet op de volgende vergadering van de afgevaardigden worden bevestigd.   

Art. 5 Bijdrage

Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Afgevaardigden.

Art. 6 Uitsluiting

Bonden / Verenigingen die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen, zullen op de volgende vergadering van gedelegeerden worden geschorst. 

 

C Structuren en organisatie

Art. 7 Uitvoerende organen

De organen van de EATA zijn:

 1. Het college van Afgevaardigden
 2. De raad van bestuur
 3. Het controleorgaan (kascontroleur)  

Art. 8 Het College van Afgevaardigden ( CvA )

 1. Ten minste eenmaal per jaar vindt een gewone CvA plaats met 2 vertegenwoordigers van elke Nationale Bond / Vereniging met stemrecht.  
 2. Naties met twee nationale Bonden hebben elk een vertegenwoordiger met stemrecht.
 3. Een schriftelijke overdracht van stemmen kan zowel binnen een nationale Bond als over de grenzen heen plaatsvinden.  
 4. Tot twee andere leden van de afzonderlijke Bonden hebben inspraak in de CvA, maar geen stem.
 5. Het uitvoerend Comité of drie nationale Bonden kunnen de voorzitter verzoeken Om de bijeenroeping van een buitengewoon Comité met dezelfde stemrechten als bij het gewone Comité.
 6. Wijzigingen in de statuten worden door het CvA met een meerderheid van twee derde van De stemmen vastgesteld.   
 7. De agenda moet ten minste 30 dagen van tevoren aan de aangesloten Bonden / Verenigingen Worden toegezonden.
 8. Moties van de aangesloten Bonden / Verenigingen ter attentie van de CvA die geen betrekking hebben op het agendapunt moeten ten minste 60 dagen voor de CvA worden ingediend bij de Voorzitter.  
 9. Besluiten van de CvA kunnen ook door middel van communicatie worden genomen.

Art. 9 Raad van Bestuur

 1. Het bestuur wordt gekozen voor een termijn van 4 jaar, herverkiezing is mogelijk.
 2. Het bestuur bestaat uit:
  • Voorzitter
  • Vizevoorzitter 1
  • Vizevoorzitter  2
  • Schatbewaarder
  • Secretaris
 3. Statuten van de EATA (European Aquarium and Terrarium Association)

Art. 10 Voorzitter

 1. De Voorzitter zal EATA vertegenwoordigen tegenover overheden of andere Bonden / organisaties. Hij beslist over eventuele opmerkingen van andere leden van de Raad van Bestuur.
 2. De Voorzitter draagt er zorg voor dat de agenda van de gewone of buitengewone vergadering van gedelegeerden wordt opgesteld en bijgehouden door de Voorzitter.
 3. De Voorzitter zal toezicht houden op alle activiteiten binnen EATA en zorgen voor communicatie binnen het Comité van Afgevaardigden.

Art. 11 Vizevoorzitter 1 ( Minister van Buitenlandse Zaken )

 1. De Vizevoorzitter 1 zal erop toezien dat EATA de contacten met de buitenwereld ( Commissies in Brussel, OFI, BNA, enz.) zoals bepaald door het Uitvoerend College van Afgevaardigden ( CvA).  

Art. 12 Vizevoorzitter 2 ( Minister van Binnenlandse Zaken )

 1. De Vicevoorzitter 2 begeleidt de projecten binnen de EATA en vertegenwoordigt daar de Raad van Bestuur.  
 2. De Vicevoorzitter 2 is verantwoordelijk voor de communicatie binnen EATA.
 3. De Vicevoorzitter 2 is verantwoordelijk voor de organisatie van de gewone of Buitengewone CvA.

Art. 13 Schatbewaarder

 1. De Schatbewaarder beheert de financiën van EATA.
 2. Der Kassenwart sorgt für die jährliche Kassenrevision durch die gewählten Kassenprüfer.

Art. 14 Secretaris

 1. De secretaris zal notulen maken of ervoor zorgen dat er notulen worden gemaakt van de EATA - evenementen.
 2. De secretaris zal er ook voor zorgen dat de EATA - notulen worden gearchiveerd en verspreid onder alle aangesloten Bonden / Verenigingen, de leden van het College van Afgevaardigden en de controleautoriteit.

Art. 15 De controleautoriteit ( Accountants )

 1. Twee kascontroleurs en een plaatsvervanger worden door de CvA gekozen.
 2. Jaarlijks tredt de oudste accountant af. De accountant zal met pension gaan. Normaliter zal de plaatsvervanger slagen en zal een nieuwe  plaatsvervanger worden gekozen.

 

D Slotbepalingen

Art. 16 Ontbinding

 1. Indien er minder dan drie Bonden / verenigingen deelnemen, wordt EATA ontbonden.
 2. Het vermogen zal worden gedoneerd aan een opvolger van de EATA of, bij gebreke daarvan, aan de ZGAP ( Zoölogische vereniging voor Soorten en Bevolkingsbescherming ).

Art. 17 In Kraft treten

 1. Deze statuten werden van kracht op de CvA van 12 september 2015 in Dachau (Duitsland).
 2. De Duitse versie is de basis van de statuten.
 3. Deze statuten zijn op de CvA van 16 september 2017 in Falda  (Duitsland)  herzien naar de huidige versie.
 4. Deze statuten werden op 14 september 2019 in  Rychnow (Tsjechië) met de nieuwe  Punt  4.3 verruimt.

 

Handtekening Voorzitter: Dr. Peter Sound

Handtekening Secretaris: Thierry de Coulon